Algemene- en Privacy Voorwaarden

Online yoga, coaching & mindfulness

 

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Algemene Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops, trainingen, coaching/therapie sessie, 1-daagse yoga retraites en yogareizen bij Yoga & Mindfulness Etten-Leur. Door deelname aan een losse les, workshop, training, coaching/therapie sessie. 1-daagse yoga retraite of yogareis verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Yoga & Mindfulness Etten-Leur, hierna te noemen Yoga Etten-Leur,  kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yoga Etten-Leur zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

Bij je aanmelding voor een (proef)les ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Betaling en Lidmaatschap Yogalessen

 • Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden. Met de leskaarten/abonnementen kun je deelnemen aan lessen;
 • Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;
 • Een abonnement geldt voor een vast tijdstip in de week. Incidenteel inhalen is mogelijk indien er ruimte is. Dit kan je doen via het “online boekingssysteem”. Toegang hiervoor ontvang je na je inschrijving. Je kan hier je “vaste” les wijzigen binnen dezelfde week. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd;
 • Het verschuldigde lesgeld wordt per automatisch incasso overgemaakt naar Rabobank bankrekeningnummer NL06RABO0314481222 t.n.v. Yoga & Mindfulness Etten-Leur. De afschrijving zal plaatsvinden rond de 3de van elke maand. De betaling geschiedt vooraf; Maandabonnement voor 1 keer per week les bedraagt € 42,50 – (looptijd van 6 maanden, daarna per maand opzegbaar) of maandabonnement € 45,00 – (per maand opzegbaar); Maandabonnement voor 2 keer per week les bedraagt € 67,50,- (looptijd van 3 maanden, daarna per maand opzegbaar); 10 – rittenkaart € 125,-, deze is 4 maanden geldig; 10 – rittenkaart € 135-, deze is 5 maanden geldig; 10-rittenkaart zwangerschapsyoga € 125,-. De betaling geschiedt vooraf middels een automatisch incasso.
 • Als een automatische incasso om welke reden dan ook stagneert, blijft de abonnee aansprakelijk voor de betaling van de abonnementskosten.
 • Inschrijfkosten zijn € 15,00. Indien een deelnemer, na beëindiging van een Lidmaatschap, opnieuw een lidmaatschap wil aangaan, zal een herinschrijvingstarief van € 15,00 in rekening worden gebracht;
 • Er is een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen dient uiterlijk de laatste dag van de voorafgaande maand schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren; Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;
 • Bij instroom in de loop van een maand, verrekenen we dit naar rato bij de eerste betaling;
 • Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald als je de les zelf verwijderd uit het “online reserveringssysteem”. Dit kan tot 2 uur voor de les;
 • Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald op basis van beschikbaarheid. Dit dient in dezelfde maand te gebeuren als de afmelding. Daarna vervalt het recht tot inhalen;
 • Alle lestijden zijn onder voorbehoud, eventuele wijzigingen geven wij tijdig door. Klik hier voor het actuele lesrooster;
 • Feestdagen en vakanties: op feestdagen (Goede Vrijdag, Pasen, Koningingsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Nieuwjaarsdag) worden er geen lessen gegeven. Tevens is er geen les tijdens 1 week in de meivakantie, 3 weken in de zomervakantie, 1 week in de herfstvakantie en 1 week in de kerstvakantie. In de overige schoolvakantie weken is er een aangepast rooster. Bij de bepaling van de prijzen van de abonnementen is rekening gehouden met de uitval van de lessen tijdens de vakanties en feestdagen; Als het rooster het toelaat kunnen de feestdagen worden ingehaald.
 • Elke deelnemer dient lichamelijke klachten door te geven aan de docent van Yoga Etten-Leur. De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijk inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend arts te worden geraadpleegd.

Eigen Risico en Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt;
 • Yoga Etten-Leur werkt met gekwalificeerde docenten (ZZP-ers) en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retraite bij, of verzorgd door, Yoga Etten-Leur, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yoga Etten-Leur adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit. Roken en gebruik van een mobiele telefoon tijdens de Yoga is niet toegestaan;
 • Yoga Etten-Leur en de gekwalificeerde docenten (ZZP-ers) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, coaching & therapie sessies, training en/of Retraites bij, of verzorgd door, Yoga Etten-Leur;
 • Yoga Etten-Leur en de docent is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van uw eigendommen;
 • Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Workshops / Cursussen / 4-weekse Lesreeksen / Trainingen / 1-daagse Yoga Retraites

 • De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft het Yoga Etten-Leur het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting;
 • Bij niet tijdige betaling heeft Yoga Etten-Leur het recht om het traject stil te zetten of te beëindigen. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn betalingsverplichting. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld;
 • Het afzien van deelname aan een training, workshops, 4-weekse lesreeks, cursus of 1-daagse yoga retraite geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit;
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte training, workshop, cursus of 1-daagse yoga retraite te volgen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Yoga Etten-Leur zijn doorgegeven;
 • Yoga Etten-Leur heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of workshop.
 • Door bevestiging per mail voor deelname of het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

Toepasselijkheid en Geschillen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yoga Etten-Leur betreffende deelname aan lessen, workshops, 1- daagse yoga retraites of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, danwel advisering in de ruimste zin van het woord.
 • Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yoga Etten-Leur.

Privacy Voorwaarden

• Persoonsgegevens die door Yoga Etten-Leur worden verwerkt
• Delen en openbaar maken van informatie
• Beveiliging van persoonlijke gegevens
• Toegang en beheer van persoonlijke gegevens
• Veranderingen in de privacy voorwaarden

Yoga Etten-Leur vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In de Privacy Voorwaarden wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

Persoonsgegevens die door Yoga & Mindfulness Etten-Leur worden verwerkt (en waarom deze worden gebruikt)

Yoga Etten-Leur verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste werking van de studio. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van de volgende doeleinden:

Reserveringsysteem

We maken gebruik van Momoyoga om de werking van de studio goed te laten verlopen, je kan op elk moment beslissen om je gegevens aan te passen.
De Privacy Voorwaarden van momoyoga kan je hier nalezen.

Yoga Etten-Leur neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en wij nemen dan ook alle technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, openbaarmaking, ongevraagde wijziging of toegang te voorkomen.

Toegang en beheer van persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Yoga Etten-Leur verwerkt in te zien. Je kunt deze corrigeren en laten verwijderen, tenzij Yoga Etten-Leur deze rechten niet kan nakomen op grond van een wettelijke verplichting. Gegevens inkijken kan via https://www.momoyoga.nl/Yoga-Etten-Leur/

Nieuwsbrief

Je kan je vrijblijvend inschrijven op onze nieuwsbrief en ook op elk moment uitschrijven. Jouw emailadres wordt alleen gebruikt om je op de hoogte te brengen over nieuws van de studio en van onze workshops, maximum 1 per maand. Jouw email wordt niet doorverkocht aan derden.

Veranderingen in de Privacy Voorwaarden

Indien Yoga Etten-Leur besluit haar privacy voorwaarden te wijzen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze voorwaarden. Wij raden je aan om regelmatig de privacy voorwaarden terug te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Heb je vragen of verzoeken die betrekking hebben op het privacy beleid van Yoga Etten-Leur? Laat ons dit weten door een bericht te sturen naar margot@yoga-etten-leur.nl